مدیر اجرایی


دکتر دانیال کهریزی دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی

مهندسی ژنتیک گیاهی

دبیر تخصصی اجرایی


دکتر ناصر کریمی دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی

رئیس هیئت تحریریه


دکتر هارون خان دانشگاه ه عبدول والی خان، رییس دانشکده داروسازی، پاکستان

هیات دبیران


دکتر مراحم آشنگرف گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

میکروب شناسی صنعتی

هیات دبیران


دکتر مجتبی تاران گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مدیر فنی


دکتر قاسم حسن ابیس الجلحاوی گروه شیمی، دانشکده آموزش و پرورش، دانشگاه القادسیه، عراق

صفحه آرا


سرگول امین نژاد گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

میکروب شناسی

مدیر مسئول


دکتر مهران علوی دانشکده علوم زیستی، سنندج، کردستان، دانشگاه کردستان